Art. 1 Organizatorul Concursului

 

Prezentul concurs „Ajuți și câștigi!” este organizat de Asociația pentru Dezvoltare Urbană, CUI 25066833, număr de înregistrare în registrul Asociațiilor și Fundațiilor 35/A/2009 dosar Tribunalul București nr 150/20.01.2009, cu sediul în Str. Știrbei Vodă, nr. 158, bl.23A, ap.7, sector 1, București, România, telefon 0722.594.485, cont bancar RO42RNCB0072135032030001 deschis la BCR, reprezentată de Dan Patzelt, în calitate de președinte și reprezentant legal al organizației menționate mai sus, denumită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, online, pe site-ul www.tactileimages.org, pe toată durata Concursului.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acceptarea acestuia de către Participanţi, care se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să își producă efectele numai după ce au fost comunicate participanților. Modificările vor fi aduse la cunoștința participanților prin afișare pe pagina de Facebook Tactile Images.

 

Art. 2 Locul și data organizării Concursului

 

Concursul se desfăşoară online, în perioada 23 septembrie – 30 septembrie 2020, pe pagina de Facebook Tactile Images.

 

Art. 3 Premiu

 

Un tricou cu desenul Statuii electricității de la barajul Vidraru.

 

Art. 4. Condiții de participare

 

4.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida/acorda premiul unei persoane asupra căreia are suspiciuni de fraudă/înșelăciune.

 

Art. 5. Modul de desfășurare al Concursului

 

5.1. Organizatorul postează anunțul concursului pe pagina de Facebook Tactile Images miercuri, 23 septembrie 2020.

5.2. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să răspundă la întrebarea lansată într-un comentariu la postarea concursului până miercuri, 30 septembrie.

 

Art. 6. Desemnarea câștigătorului

 

6.1. Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți, pe site-ul www.random.org.*

6.2. Numele câștigătorului va fi anunțat pe pagina de Facebook Tactile Images în cursul zilei de joi, 1 octombrie.

*Menționăm că vor intra în extragere doar persoanele care au oferit un răspuns valid în secțiunea de comentarii a postării concursului.

 

Art. 7. Informarea participanților conform regulamentului

 

UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”).

7.1. Asociația pentru Dezvoltare Urbană, în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate la momentul acordării premiilor, în scopuri de evidență contabilă. Persoanele vizate sunt acele persoane care, în cadrul Concursului reprezintă obiectul prezentului Regulament și primesc premiile acordate de către Organizator.

7.2. Prin participarea la prezentul Concurs, persoanele vizate sunt de acord ca datele lor de identitate să fie adăugate în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activităţile de evidență contabilă a Organizatorului și cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

7.3. Baza legală a prelucrării datelor personale ale persoanelor vizate de către asociație este atingerea interesului legitim urmărit de aceasta, respectiv de a evidenția din punct de vedere contabil acordarea premiilor în cadrul concursului, respectându-se interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

7.4. Vor avea acces la date oferite persoanele angajate de către asociație în departamentul de contabilitate și departamentul marketing. Datele pot fi comunicate autorităţilor publice competente, în condiţiile legii. Datele sunt stocate pe durata prevăzută de lege iar la îndeplinirea termenului de stocare acestea vor fi şterse. Datele nu sunt transferate în străinătate.

7.5 Persoană vizată are dreptul de a exercita drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Generală a Datelor cu Caracter Personal, respectiv: (i) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatea de prelucrare a datelor personale, (ii) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul de rectificare a datelor prelucrate și de restricționare a prelucrării datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, (iv) dreptul de portabilitate a datelor, precum și (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, în condițiile și cu limitările prevăzute de lege.

 

Art. 8. Încetarea/suspendarea/modificarea Concursului

 

8.1. Organizatorul poate modifica oricând prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata Concursului, toate modificările producându-și efectele numai după ce au fost comunicate participanților, prin afișare pe pagina de Facebook Tactile Images.

8.2. Campania poate înceta oricând, înainte de împlinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, în baza deciziei Organizatorului, fără drept de compensare. Decizia de încetare a Concursului va fi anunțată în prealabil pe pagina de Facebook Tactile Images.

8.3. Drepturile și obligațiile născute înainte de data deciziei de încetare / suspendare / modificare a Concursului nu vor fi afectate de această decizie.

8.4. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către participanți a deciziei de încetare / suspendare / modificare a Concursului.

8.5. Orice împrejurare independentă de Organizator, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data începerii prezentului Concurs și care împiedică executarea acestuia este considerată forță majoră și exonerează de orice răspundere Organizatorul.

 

Art. 9. Dispoziții finale

 

9.1. Participanţii la prezentul Concurs acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament. Validarea și acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

9.2. Odată cu înregistrarea la Concurs, participantul declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are niciun fel de pretenții prezente şi/sau viitoare, de nicio natură, faţă de Organizator.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, în circumscripția cărora se află sediul Organizatorului.

Acest concurs este finanțat de Electrica SA.

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *